ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவது தவிர வேறல்ல

ஈர ஈழம்

Sunday, April 5, 2009


அலாவுதீன் பூதமும் விஜயகாந்த்தும்
"úRاL úRokùRÓdLlThPôp, CÕYûW ¾odLlTPôR Lô®¬l ©Wfû] ØRp LfNj¾Ü ©Wfû] YûW ¾ojÕ ûYdLlTÓm. ¨oYôLj§p XgN, FZÛdÏ CPm ùLôÓdLôUp, YßûU, úYûX«uûU, ®ûXYô£ EVoÜ, ùThúWôp RhÓlTôÓ, ªuNôW Tt\ôdÏû\, Ï¥Ri½o CuûU, NUfºo Lp® úTôu\ ©Wfû]L°p Aû]jÕ UdLÞm NUYônl× ùT\ Y¯YÏlúTôm.

"CXeûLj RªZoLÞdÏ AW£Vp E¬ûULû[l ùT\ úRôs ùLôÓlúTôm. TQSôVL AW£VûX A\úY J¯jÕ, _]SôVLm UXÚm YûL«p JÚ ×§V AW£VûXj RÚúYôm' G] ®_VLôkj A±dûL«p á±Ùs[ôo

குறிப்பு : அபிடியே சீனியர் சிட்டிஷன்களுக்கு அரசியல்ல இருந்து ஓய்வு கொடுத்திட்டா நல்லாருக்கும். அட ஜீபும்பா ..இவருக்குத்தான் ஒரு வாய்ப்புக்கொடுத்துப் பார்க்கலாமா..?

1 comment:

ttpian said...

முத்துகுமார் இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டவன் நான்...
பேடிகள் என்ன செய்வார்கல் என்று நான் கவலைபடுவதைவிட ..
இவர்கள் பேருந்து நிலயத்தில் மாமா வேலை பாக்கலாம்!

அனுப்ப/அடையாளமிட

Add-Tamil